O Projekcie

„W DRODZE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – projekt szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorców z województw opolskiego, śląskiego i łódzkiego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, to projekt dzięki któremu mikro, mali i średni przedsiębiorcy z ww. województw będą mieli zapewniony dostęp do praktycznej wiedzy z obszaru ubiegania się o zamówienia publiczne.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 450 przedsiębiorców i ich pracowników z 225 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie województw śląskiego, opolskiego i łódzkiego.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (i ich pracowników), posiadających siedzibę (zgodnie z dokumentem rejestrowym) na terenie obszaru, którego dotyczy projekt, zainteresowanych szkoleniami i doradztwem w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne na polskim rynku zamówień publicznych, w tym co najmniej 80% firm biorących udział w projekcie muszą stanowić mikro i małe przedsiębiorstwa.

Za siedzibę przedsiębiorstwa, o której mowa powyżej uznaje się:

  • w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym – siedzibę ujawnioną w rejestrze,
  • w przypadku osób podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – miejsce zamieszkania.

Pracownicy delegowani do udziału w projekcie powinni być zaangażowani, lub planowane jest ich zaangażowanie, w proces ubiegania się przedsiębiorcy (którego są pracownikami) o zamówienia publiczne na terenie Polski.

Okres realizacji Projektu

Sierpień 2016 – Grudzień 2017

Wartość Projektu

1 843 470,24 zł (jeden milion osiemset czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych i dwadzieścia cztery grosze)

Wartość dofinansowania Projektu

Ze środków europejskich 1 553 676,72 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze)

Ze środków dotacji celowej 105 441,27 zł (sto pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i dwadzieścia siedem groszy)

Beneficjent Projektu

WYG Consulting Sp. z o. o.