Pomoc de minimis

Pomoc de minimis

Pomoc finansowa udzielona na pokrycie kosztów uczestnictwa w Projekcie jest pomocą de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013 r. (w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 2026).

  • Cena szkolenia w ramach ścieżki 1 dla jednego Uczestnika/-czki wynosi 1 132,17 zł brutto;
  • Cena doradztwa poszkoleniowego w ramach ścieżki 1 w wymiarze 8 godzin wynosi 2 600,00 zł brutto;
  • Cena doradztwa fakultatywnego w ramach ścieżki 2 za jedną godzinę doradztwa wynosi 325,00 zł brutto.

Opłata w formie wkładu własnego Przedsiębiorstwa wynosi:

  • 140,60 zł brutto za jednego Uczestnika/-czkę szkolenia w ramach ścieżki 1;
  • 322,89 zł brutto za przeprowadzenie doradztwa poszkoleniowego w ramach ścieżki 1 w wymiarze 8 godzin;
  • 40,36 zł brutto za przeprowadzenie 1 godziny doradztwa fakultatywnego w ramach ścieżki 2.

Wielkość pomocy de minimis obejmuje:

  • Szkolenie w ramach ścieżki 1 – 991,57 zł za jednego Uczestnika/-czkę szkolenia;
  • Doradztwo poszkoleniowe w ramach ścieżki 1 – 2 277,11 zł za 8 godzin doradztwa;
  • Doradztwo fakultatywne w ramach ścieżki 2 – 284,64 zł za każdą godzinę przyznanego doradztwa.