Zasady rekrutacji do Projektu

Proporcjonalnie do liczby działających w danym województwie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rezerwuje się pulę miejsc

 • dla województwa śląskiego–255 osób,
 • dla województwa łódzkiego-135 osób,
 • dla województwa opolskiego-60 osób.

Mając na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn do dostępu do szkoleń przewidziano 230 miejsc szkoleniowych dla kobiet i 220 miejsc szkoleniowych dla mężczyzn.

Zgodnie z założeniami Projektu przewidziano minimum 190 miejsc dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Etapy rekrutacji do Projektu

Etap 1. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych

Etap 2. Ocena formularzy, według zawartych w regulaminie rekrutacji kryteriów

Kryteria formalne (oświadczenia MMŚP):

 • przynależność do sektora MMŚP – 0-1
 • siedziba (os. prawne)/ miejsce zamieszkania (os. fizyczne) na obszarze realizacji projektu – 0-1
 • zainteresowanie ubieganiem się o zamówienia publiczne w Polsce oraz szkoleniami i doradztwem na ten temat – 0-1
 • nie jest wykluczony z ubiegania się o zamówienia publiczne – 0-1
 • zgłaszani pracownicy zaangażowani (lub planowane jest ich zaangażowanie) w proces ubiegania się o zamówienia na terenie Polski – 0-1

Uzyskanie choć jednej oceny 0, powoduje odrzucenie wniosku (kandydat zostanie poinformowany pisemnie o przyczynach).

Kryteria premiujące (MMŚP z większą liczbą punktów wchodzą do projektu – pierwszeństwo w wyborze terminów. Preferowane MMŚP, którzy dają największe

szanse na weście na rynek zam. publ. w trakcie projektu. Kryteria premiujące:

 • MMŚP, w ciągu ostatnich 2 lat, ma za sobą udokumentowane próby zdobycia zamówienia zakończone porażką +10 pkt
 • przedsiębiorca będzie osobiście uczestniczył w szkoleniu +20 pkt
 • MMŚP zgłasza na szkolenia osoby powyżej 45 roku życia + 10 pkt za jedną osobę, +20 pkt za dwie osoby
 • przedsiębiorca zgłasza osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w szkoleniach z zamówień publicznych +10 pkt, dodatkowo +5pkt , jeśli w ciągu ostatnich 5 lat nie uczestniczyły w nieobowiązkowych szkoleniach

Beneficjent zastrzeże w regulaminie możliwość jawnego wprowadzenia innych kryteriów premiujących, w szczególności takich, które umożliwią uzyskanie założonych wskaźników osiągnięcia celu, w szczególności dot. płci, wieku, wielkości przedsiębiorstwa.

Etap 3. Podpisanie umowy doradczo-szkoleniowej, po weryfikacji informacji zawartych w zgłoszeniu (analiza dokumentów źródłowych – np. zaświadczenia ZUS/US, protokoły dokumentujące udział w postępowaniach etc., sprawdzenie w publicznych rejestrach, weryfikacja kwalifikowalności do otrzymania pomocy) i ustalenie harmonogramu udziału w szkoleniach.