Zgłoś się do projektu

Przedsiębiorco, aby zgłosić swoje Przedsiębiorstwo do projektu postępuj zgodnie z punktami poniżej:

 1. Uzupełnij Formularz zgłoszenia Przedsiębiorstwa do udziału w Projekcie poprzez kliknięcie w link poniżej.
 2. Wydrukuj i podpisz wypełniony Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa.
 3. Oddeleguj do udziału w Projekcie swoich dwóch Pracowników.
 4. Dopilnuj, aby oddelegowani przez Ciebie Pracownicy uzupełnili swoje dane zgłoszeniowe poprzez kliknięcie w link poniżej i wydrukowali i podpisali Formularz zgłoszeniowy uczestnika.
 5. Pobierz dokumenty rekrutacyjne (poniżej), uzupełnij, podpisz i wraz z Formularzem zgłoszeniowym przedsiębiorstwa i Formularzami zgłoszeniowymi Uczestników przekaż do punku rekrutacyjno-informacyjnego w swoim województwie.
 6. Pamiętaj o dołączeniu: Bilansu aktywów i pasywów, Rachunku zysków i strat, Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i Rachunku przepływów pieniężnych z ostatnich trzech lat obrotowych, jeżeli jesteś zobowiązany do składania takich sprawozdań.
 7. Pamiętaj o dołączeniu: kopii umów o pracę delegowanych uczestników szkoleń oraz oświadczeń pracodawcy o zakresie wykonywanych obowiązków przez delegowanych Pracowników.
 8. Pamiętaj o dołączeniu: Aktualnego wyciągu z KRS (pełnego) lub wydruku z CEiDG

  Formularz zgłoszeniowy  Przedsiębiorstwa

    Formularz zgłoszeniowy Uczestnika

Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie o przynależności

Nota wyjaśniająca

Załącznik zbiorczy o przynależności

Załącznik A-przedsiębiorstwa partnerskie

Załącznik B-przedsiębiorstwa związane

Oświadczenie dotyczące sprawozdań finansowych

Formularz informacji przed przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis

Oświadczenie uczestnika projektu

Umowa – Wzór